Версия для слабовидящих

«Жеручаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

ҚазақстанРеспубликасы
Премьер-Министрінің
орынбасары – Қазақстан
РеспубликасыАуыл
шаруашылығыминистрінің
2017 жылғы 4 шілдедегі
№ 285 бұйрығына
2-қосымша

«Жер учаскелерінің бөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігін айқындау» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

1-тарау. Жалпыережелер

 1. «Жеручаскелерініңбөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігінайқындау» мемлекеттіккөрсетілетінқызметі (бұданәрі – мемлекеттіккөрсетілетінқызмет).
 2. МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыАуылшаруашылығыминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірледі.
 3. Мемлекеттікқызметтіоблыстардың, Астана және Алматы қалаларының, аудандардың, облыстықмаңызы бар қалалардыңжергіліктіатқарушыоргандары (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

2-тарау. Мемлекеттікқызметтікөрсетутәртібі

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетумерзімі:

1) көрсетілетінқызметтіберушігеқұжаттартоптамасытапсырылғанкүнненбастапкүнтізбелік 15 (он бес) күн;

2) құжаттартоптамасынтапсыруүшінбарыншажолберілетінкүтууақыты – 15 (он бес) минут;

3) қызметкөрсетудіңбарыншажолберілетінуақыты – 15 (он бес) минут.

Ұсынылғанқұжаттардыңтолықеместігіжәнеқолданылумерзіміөткенқұжаттардыұсынуфактісіанықталғанжағдайда, көрсетілетінқызметтіберуші — 2 (екі) жұмыскүнімерзіміндеөтініштіоданәріқарауданжазбашауәжді бас тартады.

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетунысаны: қағазтүрінде.
 2. Мемлекеттiкқызметтікөрсетунәтижесі – жеручаскелерініңбөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігінайқындау не осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының10-тармағындакөзделгеннегіздербойыншамемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартутуралыуәждіжауап.

Мемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру нысаны: қағазтүрінде.

 1. Мемлекеттікқызметжекежәнезаңдытұлғаларға (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіалушы) тегінкөрсетіледі.
 2. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі – ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынажәне «ҚазақстанРеспубликасындағымерекелертуралы» 2001 жылғы 13 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыЗаңының5-бабынасәйкесдемалысжәнемерекекүндеріненбасқа, дүйсенбі- жұмааралығында, сағат 13.00-ден 14:30-ға дейінгітүскіүзіліспен, сағат 9.00-ден 18:30-ға дейін.

Өтініштіқабылдаужәнемемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгітүскіүзіліспен, сағат 9.00-ден 17:30-ға дейінжүзегеасырылады.

Мемлекеттікқызметалдын ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусіз, кезеккүтутәртібіменжеручаскесініңорналасқанорныбойыншакөрсетіледі.

 1. Көрсетілетінқызметтіалушы (не өкілеттіктірастайтынқұжатбойыншаоныңөкілі) мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіберушігежүгінгенкездемемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі:

1) осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынақосымшағасәйкеснысанбойыншаөтініш;

2) жекебастыкуәландыратынқұжат (жекебастысәйкестендіруүшін);

3) жеручаскесінесәйкестендіруқұжатыныңкөшірмесі.

Жеке бастыкуәландыратынқұжаттартуралы, заңдытұлғанымемлекеттіктіркеу (қайтатіркеу), дара кәсіпкердімемлекеттіктіркеутуралы не жекекәсіпкерретіндеқызметініңбасталғанытуралымәліметтеркөрсетілетінқызметтіберушіге «электрондықүкімет» шлюзы арқылытиістімемлекеттікақпараттықжүйелерденберіледі.

Көрсетілетінқызметтердіалушыларданақпараттықжүйелерденалуғаболатынқұжаттардыталапетугежолберілмейді.

Көрсетілетінқызметтіберуші, егерҚазақстанРеспубликасыныңзаңдарындаөзгешекөзделмесе, мемлекеттікқызметкөрсетукезіндеақпараттықжүйелердегізаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтердіпайдалануғакөрсетілетінқызметтіалушыныңкелісіміналады.

Көрсетілетінқызметтіалушыбарлыққажеттіқұжаттардытапсырғанкездекөрсетілетінқызметтіберушініңқұжаттардыалғанынқұжаттардықабылдаукүні мен уақыты, қабылдағанадамныңтегі мен аты-жөні, мемлекеттіккөрсетілетінқызметнәтижесіналумерзімі мен орныкөрсетілген талон растайды.

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартуүшінмыналарнегізболыптабылады:

1) көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалу

үшінұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) олардағыдеректердің (мәліметтердің) дұрысеместігініңанықталуы;

2) көрсетілетінқызметтіалушығақатыстысоттыңзаңдыкүшінеенгенүкімініңболуы, оныңнегізіндекөрсетілетінқызметтіалушыныңмемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуменбайланыстыарнаулықұқығынанайрылғанболуы.

3-тарау. Орталықмемлекеттікорганның, сондай-ақкөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңмемлекеттікқызметтеркөрсетумәселелеріжөніндегішешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі

 1. Орталықмемлекеттікорганның, сондай-ақкөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарының, мемлекеттікқызметтеркөрсетумәселелеріжөніндегішешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) шағымдану: шағымкөрсетілетінқызметтіберушібасшысыныңатына не орталықмемлекеттік орган басшысыныңатынажұмыскүндері осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартының14-тармағындакөрсетілгенмекенжайларбойыншаберіледі.

Шағымжазбашанысандапочтамен, «электрондықүкіметтің» www.egov.kz веб-порталы (бұданәрі-портал) арқылы не көрсетілетінқызметтіберушініңнемесеорталықмемлекеттікорганныңкеңсесіарқылықолма-қолберіледі.

Шағымныңқабылданғаныншағымдықабылдағанадамныңтегі мен аты-жөнін, берілгеншағымғажауапалумерзімі мен күнінкөрсетеотырып, көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіндеоныңтіркелуі (мөртаңба, кіріснөмірі мен күні) растайды. Шағымғажекетұлғанемесезаңдытұлғаныңөкіліқолқояды.

Портал арқылыжүгінгенкездешағымданутәртібітуралыақпараттыМемлекеттікқызметтеркөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығының 1414, 8 800 080 7777 телефондарыбойыншаалуғаболады.

Шағым портал арқылыжіберілгенкезде, көрсетілетінқызметтіалушыға «жекекабинетінен» көрсетілетінқызметтіберушініңөтініштіөңдеуі (жеткізу, тіркеу, орындаутуралыбелгі, қараунемесеқараудан бас тартутуралыжауап) барысындажаңартылатынөтініштуралыақпаратқолжетімдіболады.

Мыналардың:

1) жекетұлғаныңшағымында – оныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болғанжағдайда), почталықмекенжайы, байланыс телефоны (бар болса) көрсетіледі;

2) заңдытұлғаныңшағымында – оныңатауы, почталықмекенжайы, байланыс телефоны (бар болса), шығыснөмірі мен күнікөрсетіледі.

Көрсетілетінқызметтіберушінің, орталықмемлекеттікорганныңатынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқаралуғажатады. Шағымдықараунәтижелерітуралыуәждіжауапкөрсетілетінқызметтіалушығапочтамен, портал арқылыжіберіледі не көрсетілетінқызметтіберушініңнемесеорталықмемлекеттік

органныңкеңсесіндеқолма-қолберіледі.

Көрсетілгенмемлекеттікқызметтіңнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметтеркөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғашағымменжүгінеалады.

Мемлекеттікқызметтеркөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңатынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқаралуғажатады.

 1. Көрсетілгенмемлекеттікқызметтіңнәтижелеріменкеліспегенжағдайларда, көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңзаңнамасындабелгіленгентәртіптесотқажүгінеді.

4-тарау. Мемлекеттікқызметтікөрсетуерекшеліктеріескерілеотырып, қойылатынөзге де талаптар

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінкөрсетілетінқызметтіалушыларғакүту мен қажеттіқұжаттардыдайындаууақытындажағдайларжасалады (күтугеарналғанкреслолар, қажеттіқұжаттардыңтізбесі мен олардытолтыруүлгілері бар стендтерменжарақталғанқұжаттардытолтыруғаарналғанорындар), өрткеқарсықауіпсіздікшараларықабылданады.

Көрсетілетінқызметтіберушініңғимараттарымүмкіндігішектеуліадамдардыңкіруінеарналғанпандустары бар кіреберіспенжабдықталғанболады.

 1. Мемлекеттікқызметтікөрсетуорындарыныңмекенжайлары:

1) Министрліктің www.mgov.kz интернет-ресурсында;

2) көрсетілетінқызметтіберушінің www.mgov.kz интернет-ресурсының «Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтер» дегенбөлімі, «Мемлекеттікқызметтікөрсетуорындарыныңмекенжайлары» — «Жергіліктіатқарушыоргандар» кішібөліміндеорналастырылған.

 1. Бірыңғайбайланысорталығы: 1414, 8 800 080 7777.
  «Жеручаскелерінің
бөлінетіндігі мен
бөлінбейтіндігінайқындау»
мемлекеттіккөрсетілетін
қызметстандартына
қосымша
  Нысан
  Кімге:_____________________
басшысына
(мемлекеттікорганныңатауы)
Кімнен: _____________________
(жекетұлғаныңтегі, аты,
әкесініңаты (бар болған
____________________________
жағдайда) не заңды
тұлғаныңтолықатауы)
____________________________
Жеке сәйкестендірунөмірі не
бизнес сәйкестендірунөмірі
____________________________
____________________________
(жекетұлғаныңнемесезаңды
тұлғаөкілініңжеке
____________________________
басынкуәландыратынқұжаттың
деректемелері,
____________________________
байланыс телефоны (бар болса),
тұрғылықты
____________________________
мекенжайы (заңдытұлғалар
үшін) не тіркелген
____________________________
мекенжайы (жекетұлғалар
үшін))

Жеручаскелерініңбөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігінайқындауғаөтініш

Сізден____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ орналасқан,

(жеручаскесініңмекенжайы (орналасқанжері) )алаңы_______ гектар,

_____________________________________________________негізінде

________________________,_________________________________________________ үшін

(құқықтүрінкөрсету)                  (жеручаскесініңнысаналымақсаты)

берілгенжеручаскесініңбөлінетіндігі мен бөлінбейтіндігінайқындапберуіңіздісұраймын.

Ақпараттықжүйелердеқамтылғанзаңменқорғалатынқұпиянықұрайтынмәліметтерді

пайдалануғакелісімберемін.

Көрсетілетінқызметтіалушы_________________________________________________

(жекетұлғаның не заңдытұлғаның

________________________________________________________________________________

уәкілеттіөкілініңтегі, аты, әкесініңаты (бар болғанжағдайда), қолы)

«___» _________ 20__ жылы